ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ

 

โครงการฝึกอบรมทำลูกประคบสมุนไพรสด

18 April 2014
News

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการสังคมจังหวัด ครั้งที่ 2/2557

03 April 2014
News

การฝึกอบรมอสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ(อพมก.)

31 March 2014
News

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานและปฐมนิเทศโครงการส่งเสริมทักษะชีวิตเด็ก

31 March 2014
News

การประชุมคลังปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 2/2557

31 March 2014
News

ประชุมเชิงปฎิบัติการศึกษาดูงานของสถานรับเลี้ยงเด็กจังหวัด

31 March 2014
News

ประชุมคณะกรรมการสนับสนุนขับเคลื่อนสวัสดิการชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ

31 March 2014
News

การจัดประชุมสมัชชาสตรี ครอบครัว และวันสตรีสากล ประจำปี 2557

11 March 2014
News

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด

11 March 2014
News

ประชุมชี้แจงการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการประจำปี2557 ครั้งที2

11 March 2014
News

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ

อ่านข่าวทั้งหมด
24 April 2012
News

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ ได้ร่วมกันจัดโครงการการฝึกอบรมลูกประคบสมุนไพรสด
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ โดยมีผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน