ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ

 

โครงการฝึกอบรมทำลูกประคบสมุนไพรสด

01 September 2014
News

อบรมโครงการพัฒนากลไกการจัดสวัสดิการสังคมตามกฎหมายสวัสดิการสังคม

25 August 2014
News

ประชุมคณะอนุกรรมการรับรององค์กร ครั้งที่ 2/2557

25 August 2014
News

การขับเคลื่อนการปรองดองสมานฉันท์ของ พม. ในระดับพื้นที่

25 August 2014
News

ประชุมเชิงปฏิบัติการ"เตรียมความพร้อมการเป็นศูนย์บริการคนพิการ"

25 August 2014
News

ประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมติดตามประเมินผลโครงการกองทุนฯ ครั้งที่ 1/2557

22 August 2014
News

ศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์

22 August 2014
News

ประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการโครงการเสริมพลังผู้ใช้บริการของกองทุน

21 August 2014
News

ประชุมชี้แจงการปฏิบัติการตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการ ปี2557 ครั้งที่3

21 August 2014
News

ตลาดนัดภูมิปัญญาผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2557

20 August 2014
News

การฝึกอบรมพี่เลี้ยงเด็ก ครั้งที่ 2

อ่านข่าวทั้งหมด
24 April 2012
News

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ ได้ร่วมกันจัดโครงการการฝึกอบรมลูกประคบสมุนไพรสด
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ โดยมีผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน