ข่าวสารกิจกรรมอื่นๆ

 

โครงการฝึกอบรมทำลูกประคบสมุนไพรสด

01 July 2014
News

สัมมนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้งานอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน

01 July 2014
News

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัด

01 July 2014
News

ประชุมพัฒนาศักยภาพและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานภารกิจอาสาสมัคร อพม.

01 July 2014
News

ประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ปกครองเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก

26 June 2014
News

การตรวจราชการของผู้ตรวจกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

26 June 2014
News

โครงการเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการรู้เท่าทันภัยใกล้ตัว

25 June 2014
News

โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายสตรีและสถาบันครอบครัว

25 June 2014
News

การอบรมภูมิปัญญาผู้สูงอายุอาสาร่วมพัฒนาสังคม

23 June 2014
News

กิจกรรมพาลูกจูงหลานเข้าวัดเนื่องในวันวิสาขบูชา

23 June 2014
News

กิจกรรมเครือข่ายกีฬาสัมพันธ์ของสถานรับเลี้ยงเด็กและสงเคราะห์เด็ก

อ่านข่าวทั้งหมด
24 April 2012
News

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรปราการ
ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ ได้ร่วมกันจัดโครงการการฝึกอบรมลูกประคบสมุนไพรสด
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางยอ โดยมีผู้ที่สนใจเข้ารับการอบรม จำนวน 60 คน